Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như kinh duoc su, Tụng Kinh Dược Sư và Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú ngày 6 rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.