Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như kinh dia tang, Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu ngày 13 rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.